MENU

De MR van Helen Parkhurst bestaat uit 16 gekozen leden: 8 medewerkers, zowel onderwijzend personeel (OP) als onderwijsondersteunend personeel (OOP), 4 ouders/verzorgers van leerlingen en een 4-koppige afvaardiging van leerlingen zelf. Elk jaar zijn er verkiezingen, maar iemand neemt zitting in de MR voor een periode van 2 jaar. 

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie. Dit overleg gaat vaak over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, etcetera. De MR-vergaderingen vinden plaats op dinsdagaond van 19.00 uur tot 21.30 uur in lokaal D115 op het schooladres. De vergaderingen zijn, mits anders aangegeven, openbaar. U bent dus van harte welkom! (Wilt u zich wel even opgeven? Dan kunnen wij rekening houden met de hoeveelheid koffie en thee).

In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de mezeggenschap genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag.

Mailen naar de Medezeggenschapsraad?

Mail: PMR@helenparkhurst.asg.nl

Ouders van de MR:

Mail: MRouders@helenparkhurst.asg.nl

Leerlingen van de MR:

Mail: Mrleerlingen@helenparkhurst.asg.nl

Documenten

reglement_MR_VO_HP.pdf

(Voor het openen van PDF-bestanden is Adobe Reader (gratis) of een vergelijkbaar alternatief nodig.)