MENU

De MR van Helen Parkhurst bestaat uit 16 gekozen leden: 8 medewerkers, zowel onderwijzend personeel (OP) als onderwijsondersteunend personeel (OOP), 4 ouders/verzorgers van leerlingen en een 4-koppige afvaardiging van leerlingen zelf. Elk jaar zijn er verkiezingen, maar iemand neemt zitting in de MR voor een periode van 2 jaar. 

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie. Dit overleg gaat vaak over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, etcetera. De MR-vergaderingen vinden plaats op dinsdagaond van 19.00 uur tot 21.30 uur in lokaal D115 op het schooladres. De vergaderingen zijn, mits anders aangegeven, openbaar. U bent dus van harte welkom! (Wilt u zich wel even opgeven? Dan kunnen wij rekening houden met de hoeveelheid koffie en thee).

In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de mezeggenschap genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag.

Leden MR 2016-2017

Personeel

Leo Hut (vz)

Michiel van Dijk (vice vz)

Astrid Rijff (secr)

Mieke van der Kroon

Lisan van den Berg

Laurens van der Klugt

Jacques Kloosterhuis

Robert Verboom

Mail: PMR@helenparkhurst.asg.nl

Ouders
David Dewath

Sander Koekoek

Lex Ruyssenaars

Frans Gerards

Mail: oudersMR@helenparkhurst.asg.nl

Leerlingen
Maaike de Droog

Fernanda Martinez Rosero

Bart Keuning

Mitra Salehivand

Mail: Mrleerlingen@helenparkhurst.asg.nl

Leden BBMR 2016-2017

Personeel
Michiel van Dijk
Peter van de Braak

Ouders
Frans Gerards

Leerlingen
Maaike de Droog