MENU

De MR van Helen Parkhurst bestaat uit 16 gekozen leden: 8 medewerkers, zowel onderwijzend personeel (OP) als onderwijsondersteunend personeel (OOP), 4 ouders/verzorgers van leerlingen en een 4-koppige afvaardiging van leerlingen zelf. Elk jaar zijn er verkiezingen, maar iemand neemt zitting in de MR voor een periode van 2 jaar. 

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie. Dit overleg gaat vaak over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, etcetera. De MR-vergaderingen vinden plaats op dinsdagaond van 19.00 uur tot 21.30 uur in lokaal D115 op het schooladres. De vergaderingen zijn, mits anders aangegeven, openbaar. U bent dus van harte welkom! (Wilt u zich wel even opgeven? Dan kunnen wij rekening houden met de hoeveelheid koffie en thee).

In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) wordt een aantal algemene taken van de mezeggenschap genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag.

Leden MR 2016-2017

Personeel
Astrid Rijff (secr)
Isabella de Kromme
Laurens van der Klugt
Michiel van Dijk
Mieke van der Kroon
Peter Huwae (vice-vz)
Peter van de Braak (vz)
Robert Verboom

Mail: PMR@helenpark.nl

Ouders
David Dewath
Marianne Koot
Sander Koekoek
Vacant

Mail: oudersMR@helenpark.nl

Leerlingen
Déandra Tevreden
Fernanda Martinez Rosero
Gergo ten Dam
Maaike de Droog

Mail: Mrleerlingen@helenpark.nl

Leden BBMR 2016-2017

Personeel
Michiel van Dijk
Peter van de Braak

Ouders
Frans Gerards

Leerlingen
Maaike de Droog