MENU

Het Helen Parkhurst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Het Helen Parkhurst is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina's waarnaar links zijn opgenomen, noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot die inhoud of wat daaruit voortvloeit.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij het Helen Parkhurst of bij derden welke met toestemming inhoud en (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan het Helen Parkhurst. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van het Helen Parkhurst (ook niet via een eigen netwerk).

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Privacystatement

Ons schoolbestuur, de Almeerse Scholen Groep, heeft in het kader van de nieuwe wetgeving rond privacy, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een privacystatement gemaakt. Hierin staat informatie over welke persoonsgegevens de Almeerse Scholen Groep verwerkt, waarom we dit doen en welke rechten er zijn voor leerlingen en ouders/verzorgers. Klik op onderstaand document:

AVG 31218 privacystatement def website.pdf

Colofon

Ontwerp en vormgeving: DPid Ontwerpers Amsterdam, mail@dpid.nl, www.dpid.nl

Voor vragen over de inhoud van deze website kunt u mailen met de webmaster van Helen Parkhurst: g.kiesewetter@helenparkhurst.asg.nl