MENU

Passend onderwijs

De landelijke stelselwijziging Passend Onderwijs en het wegvallen van de zogeheten Rugzakfinanciering betekent dat we in de school nog beter leren omgaan met verschillen tussen kinderen en daar het onderwijs ook op inrichten. Vanuit Passend Onderwijs mag het Helen Parkhurst gebruik maken van de expertise van twee vaste begeleiders, die samen vier dagdelen aanwezig zijn op onze school.

School Ondersteunings Profiel

Helen Parkhurst heeft een school-ondersteuningsprofiel (SOP) dat hier is te downloaden. Daarin is terug te vinden op welke wijze leerlingen met extra begeleidings- en zorgvragen worden ondersteund, vanuit het zorgbureau en de afdelingen. Alle Almeerse scholen voor voortgezet onderwijs werken samen om ervoor te zorgen dat alle Almeerse leerlingen van een passende onderwijsplek kunnen genieten.

School Ondersteunings Profiel (SOP)2 2018-2019.pdf

Meer- en hoogbegaafde leerlingen

Onze school neemt met drie andere middelbare scholen in Almere deel aan een project waarbij meer- en hoogbegaafden beter bediend worden. Uitgangspunt is dat we leerlingen (h)erkennen in hun bijzondere talent. Er zijn twee docenten opgeleid tot coach van deze leerlingen (verbredingscoaches). Deze docenten hebben een duidelijke taak in het begeleiden van NEO-leerlingen en meer- en hoogbegaafden op het Technasium. Er is voor deze leerlingen een eigen plek in het gebouw gecreëerd waar zij in een kleine groep kunnen werken en elkaar ontmoeten. Doel voor de toekomst is om de expertise van de V-coaches schoolbreed te delen, zodat alle mentoren en vakdocenten beter in staat zijn om deze leerlingen te herkennen en te begeleiden. Hieronder staat een flyer met meer informatie:

meer en hoogbegaafd flyer.pdf

Dyslexie, dyscalculie en overige beperkingen

Alle leerlingen waarbij de basisschool aangeeft dat er een vermoeden bestaat van dyslexie, worden hierop aan het eind van groep 8 of eventueel aan het begin van klas 1 op Helen Parkhurst getest. Wanneer er sprake is van dyslexie of dyscalculie regelt de remedial teacher samen met de leerling en de ouders de faciliteiten.

Helen Parkhurst heeft een handboek met meer informatie over hoe de school omgaat met dyslexie, dyscalculie en overige beperkingen:

handboek procedure dyslexie en overige beperkingen najaar 2016.pdf

Langdurig zieke leerlingen

Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij langdurig ziek is (wat bevestigd is door een arts) mee te werken aan goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de vakdocenten c.q. mentor. Als een leerling langdurig ziek is, gaan we samen met de ouders bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij streven wij er altijd naar de leerling zoveel mogelijk fysiek op school te laten zijn. Vanuit onze daltonvisie is het samenwerken en samenleven met leeftijdsgenoten net zo'n belangrijk onderdeel van onderwijs als het behalen van een diploma.

Hoe wij in het algemeen omgaan met medisch handelen staat in onderstaand document:

Medisch handelen ASGVO.pdf