MENU

Vanuit drie kernwaarden: "betrokken, nieuwgierig, veelzijdig " zijn ambities geformuleerd en nader uitgewerkt in concrete beleidsvoornemens.

Bij de totstandkoming van dit nieuwe schoolplan is de evaluatie van voorgaand schoolplan meegenomen, evenals de uitgangspunten zoals verwoord in het koersplan 2015 - 2018 van de Almeerse Scholen Groep, het schoolbestuur waaronder Helen Parkhurst valt.

Het schoolplan is tot stand gekomen door bijdragen van diverse medewerkers die in opdracht van de schoolleiding beschreven wat voor hun onderdeel de ambities van de school zijn. Daaraan voorafgaand heeft de schoolleiding alle medewerkers middels bijeenkomsten geïnformeerd en geconsulteerd over de schoolontwikkeling en het meerjarenbeleid.

 

Na bespreking van het schoolplan in de afdelingen, met de schoolbrede ouderraad en met het leerlingenparlement, heeft de medezeggenschapsraad op 23 juni 2015 ingestemd met het plan, zoals vastgesteld in het managementteam.

Het schoolplan is geen statisch document, maar geeft richting aan en ruimte voor actuele ontwikkelingen gedurende de looptijd van het schoolplan. Jaarlijks bepaalt het managementteam in mei - op basis van de inbreng uit de teams - de speerpunten en de te behalen resultaten voor het komend schooljaar. Het schoolplan is daarbij leidend voor de jaarlijkse activiteitenplannen binnen de teams, die steeds uiterlijk in september worden vastgesteld.

Documenten

 

schoolplan 2015 - 2019 def.pdf

(Voor het openen van PDF-bestanden is Adobe Reader (gratis) of een vergelijkbaar alternatief nodig.)