MENU

Het schoolplan van Helen Parkhurst beschrijft het beleid en de ambities van de school voor de periode 2019-2023. Daarnaast dient het ook als verantwoordingsdocument. Medewerkers en belanghebbenden hebben het plan samen geschreven.
 

Het schoolplan is geen statisch document, maar geeft richting aan en ruimte voor actuele ontwikkelingen gedurende de looptijd van het schoolplan. Jaarlijks bepaalt het managementteam - op basis van de inbreng uit de teams - de speerpunten en de te behalen resultaten voor het komend schooljaar. Het schoolplan is daarbij leidend.