MENU

Communicatie bevordert begrip

Via het webportaal krijgen leerlingen en ouders/verzorgers inzage in de studieresultaten. Wij werken met een digitale nieuwsbrief om ouders/verzorgers op de hoogte te houden. De school heeft een informatieplicht. We gaan er daarom vanuit dat ouders er prijs op stellen de digitale nieuwsbrief via e-mail te ontvangen. Ouders hebben daarbij wel de mogelijkheid zich af te melden. De berichtgeving naar een specifieke klas of leerling gaat doorgaans ook per mail of per brief.

Op het aanmeldingsformulier van school vragen wij aan ouders een e-mailadres op te geven. Dit adres wordt alleen gebruikt voor zaken die hun kind betreffen of de leerlingen in het algemeen, schoolbreed, in de afdeling of in een groep. Door het aanmeldingsformulier te ondertekenen, gaan ouders met dit gebruik van hun e-mailadres akkoord.

Ouderbijeenkomsten en gesprekken

Aan het begin van elk schooljaar zijn er ouderbijeenkomsten waarin de mentoren de werkwijze op onze school toelichten en adviezen geven over hoe zij hun kind kunnen begeleiden.

De afdelingsouderraden organiseren door het jaar heen af en toe een bijeenkomst: bijvoorbeeld over cyberpesten, de puberteit, dyslexie of alcohol en drugs. Naast deze ouderavonden zijn er de eerder genoemde individuele oudergesprekken met de mentoren en docenten over de reflectieverslagen en rapporten. Wij stellen het op prijs als de leerling bij die gesprekken aanwezig is, zodat we niet óver maar mét onze leerlingen praten. Uitnodigingen ontvangen ouders altijd per brief of e-mail.

Ouders zijn actief en kunnen meedenken

Helen Parkhurst kent een actieve SOR (Schoolbrede OuderRaad). Per twee afdelingen wordt ook een afdelingsraad (AOR) geformeerd. Ouders worden op die manier actief vertegenwoordigd en kunnen zo meedenken over en bijdragen aan de gang van zaken in de afdeling van hun kind. Meer informatie bij de button 'De School' > Ouderraad