MENU

Is er sprake van een klacht of bezwaar? Dan verwachten wij dat het eerst besproken wordt met de persoon die daar direct over gaat. Het streven is om er samen uit te komen. Lukt dat niet, dan kan contact worden opgenomen met een van de mentoren van de leerling. Komt men er dan nog niet uit, dan kan men zich tot de afdelingsleider wenden. In sommige gevallen volgt een persoonlijk gesprek. We komen bijna altijd samen tot een oplossing. Als laatste mogelijkheid binnen de school kunnen ouders contact zoeken met de (con)rector. In dat geval kunt u mailen naar mevrouw K. Dijkhof: k.dijkhof@helenparkhurst.asg.nl

Voor klachten en problemen die samenhangen met schoolonderzoeken en examens kunnen ouders en leerlingen contact opnemen met de examencommissie via mailadres Examen@helenparkhurst.asg.nl. Voor de regels die hierbij gelden, verwijzen we naar het examenreglement binnen het geldende PTA (programma van toetsing en afsluiting). De PTA's vindt u op deze website. Ga naar 'Het Onderwijs' en kies voor 'Examenreglement'. Daar kunt u de PTA's downloaden.

Vertrouwenspersonen

In het kader van het beleid rond ongewenste omgangsvormen zijn op Helen Parkhurst twee personeelsleden aangesteld als vertrouwenspersoon (ook wel ‘aanspreekpersoon vertrouwenszaken’ genoemd). Hun namen zijn Wim de Haas en Jolanda Buitenhuis.

De vertrouwenspersoon is een meldpunt voor ongewenste omgangsvormen. Na een melding verzorgt de vertrouwenspersoon opvang, begeleiding en nazorg. Met ongewenste omgangsvormen bedoelen we pesten, discriminatie, agressie en geweld en seksuele intimidatie.

De vertrouwenspersoon is er voor personeelsleden, leerlingen en ouders. Voor leerlingen hebben we op Helen Parkhurst een goed systeem van begeleiding waarin mentoren het eerste aanspreekpunt zijn. Mentoren worden gesteund door de leerlingbegeleiders. Het kan echter voorkomen dat een leerling liever niet naar de mentor gaat. Dan heeft hij de mogelijkheid om zich te melden bij de vertrouwenspersoon. In overleg met de leerling zal de vertrouwenspersoon bij voorkeur doorverwijzen naar de leerlingbegeleiding. In geval van agressie en geweld zal de vertrouwenspersoon in overleg met de melder afstemmen met de schoolleiding.

Gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk. Geheimhouding is verzekerd. Als er sprake is van seksuele intimidatie van leerlingen of van strafbare feiten, heeft de vertrouwenspersoon een meldplicht bij de vertrouwensinspectie.
Ook een personeelslid dat op de hoogte is van seksuele intimidatie is verplicht deze te melden bij de vertrouwenspersoon.

Iedereen kan direct contact opnemen met de Vertrouwenspersonen door hen aan te spreken of een mail te sturen naar: j.buitenhuis@helenparkhurst.asg.nl of w.dehaas@helenparkhurst.asg.nl. Ook via de receptie en de administratie kun je hen bereiken.

Documenten