MENU

Schoolboeken

De overheid financiert de meeste leermiddelen rechtstreeks aan de scholen. Het bedrag dat we per leerling krijgen, is gebaseerd op de gemiddelde prijs van een boekenpakket. Omdat vooral de boekenpakketten van de tweede fase wat duurder zijn, doet Helen Parkhurst er alles aan om voor alle leerlingen gemiddeld binnen het bedrag te blijven. Sommige lesmaterialen en ondersteunende materialen brengen kosten met zich mee omdat deze door meer kinderen uit één gezin gebruikt kunnen worden of direct persoonsgebonden zijn. Voorbeelden van boeken en materialen waarvoor door de ouders betaald moet worden, zijn: atlas, woordenboek, agenda, de kosten van ICT (zoals een computer en programma’s), rekenmachines, sportkleding, gereedschap, schriften en multomap, pennen en dergelijke. Bij de knop 'Nieuwe leerlingen' op deze website vindt u een 'boodschappenlijstje' met materialen die uw kind in de winkel moet kopen en informatie over bewegingsonderwijs.

Als de leerling is ingeschreven voor een technasiumklas of een bèta mavo klas vragen we om een aanvullende bijdrage. Deze bijdrage dient voor de extra lessen en activiteiten die in deze klassen worden aangeboden. Betaling van de bijdrage is voorwaarde voor inschrijving in één van deze klassen (zie tarieventabel bij button kosten). Ook de topsportleerlingen betalen voor de extra begeleiding en faciliteiten.

Boekenleverancier Iddink

Ook al worden de schoolboeken vergoed aan de school, ze worden nog wel aan de leerlingen geleverd door uitgeverij Iddink. Daarom moeten alle leerlingen nog steeds hun boeken zelf bestellen via www.iddink.nl of door middel van een bestelformulier. Na het invoeren van een schoolcode, het niveau, het leerjaar en (in de bovenbouw) het profiel van het komende jaar, krijgt men een overzicht van alle benodigde boeken en andere leermiddelen voor de betreffende klas. De boeken worden in bruikleen ter beschikking gesteld. Deze dienen aan het einde van het schooljaar weer in een goede staat ingeleverd te worden. Schades of vermissingen zullen bij de ouders in rekening worden gebracht. In overleg met de ouderraad is besloten om voor de bruikleen van de boeken geen borg van ouders te vragen, omdat we uitgaan van vertrouwen in leerlingen en ouders.

Schoolfonds

De bijdrage van ouders aan het schoolfonds besteden wij aan zaken die door de overheid niet bekostigd worden, maar die voor de voortgang van het onderwijs wel wenselijk zijn. Deelname aan het schoolfonds is in de regel vrijwillig, met uitzondering van de specifieke bijdragen voor een gekozen opleidingsrichting zoals technasium of bèta mavo, en de eerder genoemde persoonlijke leermiddelen. Wij spannen ons in om de kosten zo laag mogelijk te houden. Rechts op deze pagina is de modelovereenkomst vrijwillige ouderbijdrage te downloaden.

Schoolpas

Als bewijs dat ouders deelnemen aan het schoolfonds ontvangt hun kind de schoolpas. Aan activiteiten die betaald worden uit het schoolfonds kan een leerling alleen deelnemen op vertoon van de schoolpas. Daartoe hoort onder meer: betalen in de kantine, printen en kopiëren, lenen uit de mediatheek, gebruik van een leen-laptop, de toegang tot schoolfeesten en voor een aantal leerlingen: gebruik van een digitaal kluisje.

Leerlingen kunnen vanaf september 2017 het saldo van hun schoolpas opwaarderen via thuisbankieren of met hun bankpas bij de betaalautomaat in de centrale hal.

Keuzemogelijkheden en kwijtscheldingsregeling

Bij de digitale bestelling van schoolboeken via uitgeverij Iddink, kunnen ouders kiezen aan welke onderdelen van het schoolfonds ze willen deelnemen. Gezien het belang dat wij hechten aan volledige deelname, staan in de bestellijst alle keuzes aangevinkt op deelname. De keuze is ongedaan te maken door het weghalen van vinkjes. Dit betekent wel dat de leerling kan worden uitgesloten van de desbetreffende dienst of activiteit.

De keuzes zijn bindend voor het gehele schooljaar. Ouders zijn dan ook verplicht tot tijdige en volledige betaling aan Iddink. Betaling in termijnen is op aanvraag mogelijk.

Voor ouders met een gezinsinkomen dat niet hoger is dan 115% van de geldende bijstandsnorm of voor ouders die vallen onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen bestaat een gehele of gedeeltelijke kwijtscheldingsregeling.

Deze kwijtscheldingsregeling is alleen van toepassing op de vrijwillige ouderbijdrage en niet op de onderwijs specifieke bijdragen zoals het technasium/bèta mavo, de aanschaf van een laptop etcetera.

Mocht u in aanmerking komen voor de kwijtscheldingsregeling, dan kunt u een verzoek per email (met bewijsstukken) indienen bij conrector René Veldkamp, r.veldkamp@helenparkhurst.asg.nl

Tegemoetkoming studiekosten

De regelingen voor een financiële bijdrage van de overheid voor studiekosten zijn veranderd. Zo is de tegemoetkoming voor ouders goeddeels verdwenen. In plaats daarvan is bijvoorbeeld het kindgebonden budget (verstrekt door de Belastingdienst) verhoogd. Voor meer informatie over de tegemoetkoming in de studiekosten verwijzen wij naar www.duo.nl.

Voor leerlingen van 18 jaar en ouder geldt de wet Studiefinanciering 18 +. Informatiefolders zijn verkrijgbaar bij het postkantoor, de openbare bibliotheek of bij onze receptie. Meer informatie vindt u op de website www.ibgroep.nl.

Documenten

Modelovereenkomst vrijwillige ouderbijdrage HP.pdf

(Voor het openen van PDF-bestanden is Adobe Reader (gratis) of een vergelijkbaar alternatief nodig.)