MENU

Veiligheid staat voorop

Op Helen Parkhurst vinden we een goede sfeer heel belangrijk, zowel in de klas, de gangen, de aula als het schoolplein. We verwachten dat iedereen zich inzet voor een veilig leerklimaat. Onder geen voorwaarde accepteren we agressie. Daaronder verstaan we niet alleen vechten of schelden, maar ook schreeuwen in de gangen, tegen deuren trappen en dergelijke. Ook discriminatie en pesten, bijvoorbeeld via social media, zijn uit den boze. Ongewenst gedrag signaleren en corrigeren we zoveel mogelijk. Bij strafbare feiten schakelen we de wijkagent in. Deze heeft regelmatig overleg met de conciërges en de gebouwenbeheerder. Het is mogelijk dat wij al dan niet in samenwerking met de politie kluisjes, kleding of tassen controleren.

Met de Almeerse Scholen Groep is een integraal schoolveiligheidsplan opgesteld. Daarin staan protocollen en handelingsplannen die tot doel hebben een nog veiliger leef- en leeromgeving op scholen te realiseren.

Stewards

We maken gebruik van leerlingen als “steward” om de veiligheid in de pauzes te bevorderen en de rommel te verminderen. Deze leerlingen hebben een speciale opleiding gevolgd en zijn vrijgesteld van andere corvee-taken.

Laat waardevolle spullen thuis

Het is volstrekt vanzelfsprekend andermans eigendommen te respecteren. Toch raden wij leerlingen aan om zo min mogelijk waardevolle spullen of geld mee naar school te nemen. Berg spullen op in het kluisje. Laat een tas niet onbeheerd achter en zorg dat er tijdens gym geen waardevolle spullen in de kleedkamer liggen. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door diefstal verloren gegane zaken.

Eten, drinken en roken

Onze leerlingen eten of drinken alleen tijdens de pauze of in een tussenuur op een daarvoor aangewezen plaats. Er kan een geldige reden zijn om van deze regel af te wijken. De docent dient dan toestemming te geven. Roken mag niet in openbare ruimtes, dus ook niet in de school.

Mobiele telefoon

Veel leerlingen nemen hun mobieltje mee naar school. Dat mag, maar in de les moet de mobiele telefoon zijn uitgeschakeld en in de tas. Hetzelfde geldt voor I-pod, mp3-speler e.d. Is het gebruik van de telefoon onderwijskundig nodig, dan zal de docent daarvoor toestemming geven.

Opladen elektronische apparatuur

Het opladen van elektronische apparatuur op school is niet toegestaan. Dit geldt ook voor het opladen van draagbare computers.

Kleed je correct

Wij bemoeien ons niet met de kleding van leerlingen, maar er zijn wel grenzen. Op school draag je andere kleren dan op het strand of in de disco. Kledingstukken die de ogen afschermen en/of het gezicht helemaal of grotendeels bedekken, zijn in het schoolgebouw niet toegestaan. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs is gymkleding verplicht.

Strafbaar gedrag

Onder strafbaar gedrag vallen alle handelingen en gedragingen die - op grond van enige Nederlandse wettelijke bepaling - als misdrijf of overtreding strafbaar zijn gesteld, zoals het in bezit hebben, gebruiken of verkopen van wapens, drugs, alcohol of gestolen goederen, maar ook vernieling, bekladding, brandstichting, vervuiling en intimidatie.

Alcohol en drugs

Alcoholgebruik is te allen tijde verboden, ook bij de schoolfeesten. Alleen bij de buitenlandse reizen en de diploma-uitreikingen geldt een iets soepeler regime. Het bezit, gebruik van of het handelen in drugs is eveneens verboden.

Wapens en vuurwerk

Het is niet toegestaan om binnen of in de directe omgeving van de school enige vorm van wapens of vuurwerk voorhanden te hebben. Onder wapens vallen alle slag-, steek- of stootwapens gedefinieerd in de Wet Wapens en Munitie, maar ook ieder voorwerp dat als wapen gebruik wordt, bijvoorbeeld een schroevendraaier of spuitbus.

E-sigaretten en Shisha-pennen

Het roken van een e-sigaret dan wel Shisha-pen op school of op het schoolterrein is niet toegestaan.

Hieronder een meer uitgebreid protocol grensoverschrijdend gedrag:

Protocol grensoverschrijdend gedrag.pdf