MENU

Veiligheid staat voorop

We verwachten dat iedereen zich inzet voor een veilig leerklimaat. Onder geen voorwaarde accepteren wij agressie. Daaronder verstaan we niet alleen vechten of schelden, maar ook schreeuwen in de gangen, tegen deuren trappen en dergelijke. Ook discriminatie is uit den boze. Ongewenst gedrag signaleren en corrigeren we. Bij strafbare feiten schakelen we de wijkagent in. Deze heeft preventief overleg met de conciërges en de gebouwenbeheerder. Het is mogelijk dat wij al dan niet in samenwerking met de politie kluisjes, kleding of tassen controleren.

Brandveiligheid

De brandveiligheid wordt gegarandeerd door de aanwezigheid van professionele blusapparatuur en vluchtroutes op iedere gang. Een aantal medewerkers is getraind als bedrijfshulpverlener. Zij leiden een eventuele ontruiming in goede banen. In overleg met de brandweer houden we jaarlijks een ontruimingsoefening op basis van een noodplan.

Schoolveiligheidsplan

Met de Almeerse Scholen Groep is een integraal schoolveiligheidsplan opgesteld. Daarin staan protocollen en handelingsplannen die tot doel hebben een nog veiliger leef- en leeromgeving op scholen te realiseren. Op deze pagina is het veiligheidsplan te downloaden.

Leerlingen zijn zelf aansprakelijk

Wij hebben een aantal maatregelen getroffen om diefstal zo veel mogelijk te voorkomen. Zo investeren we in kluisjes voor alle leerlingen. We zorgen ervoor dat de school niet vrij toegankelijk is. We investeren in personeel en stewards die toezicht houden. Toch is het onmogelijk alle risico’s uit te sluiten. De school is wettelijk niet aansprakelijk voor zoekraken, beschadiging of ontvreemding van eigendommen van de leerlingen. Als een leerling schade veroorzaakt, brengen wij de kosten daarvan bij ouders in rekening. Zij kunnen daarvoor een beroep doen op hun WA-verzekering.

 

Graag wijzen wij u op de mogelijkheid een eigendommen- en ongevallenverzekering af te sluiten. Dat kan al voor € 26 euro per jaar bij AON Onderwijs . Deze verzekering dekt onder meer schade aan kleding en andere eigendommen tijdens schooltijd tot € 500 (voor de fiets geldt een maximum van € 250.) De verzekering is inclusief diefstaldekking en een ongevallenverzekering. Voor meer informatie zie http://www.aononderwijs.nl/scholieren.

De school heeft een collectieve ongevallenverzekering

De school heeft voor de leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze dekt uitsluitend lichamelijke schade bij ongevallen. De verzekering is van kracht gedurende het verblijf op school, van huis naar school en omgekeerd, en ook bij activiteiten die onder toezicht van de school elders plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld werkweken. Deze verzekering is een zogeheten achtergestelde verzekering. Dat wil zeggen dat alleen wordt uitgekeerd als de eigen verzekering geen dekking geeft. 

 

Documenten

Veiligheidsboek_VO_2009.pdf

(Voor het openen van PDF-bestanden is Adobe Reader (gratis) of een vergelijkbaar alternatief nodig.)