MENU

Orthopedagoog

Helen Parkhurst heeft een vaste orthopedagoog in dienst. Zij fungeert in grote lijnen als gedragswetenschapper binnen de school (afnemen van testen en observeren). Verder werkt zij nauw samen met de zorgcoördinatoren en vormt daarmee een belangrijke spil binnen het zorgbureau. De orthopedagoog neemt deel aan zowel intern als extern overleg en beheert de toelating van zorgleerlingen vanuit het basisonderwijs, maar ook tussentijdse trajecten naar het speciaal onderwijs.

 

Vertrouwenspersonen

In het kader van het beleid rond ongewenste omgangsvormen heeft een aantal medewerkers op Helen Parkhurst een taak als vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is een meldpunt voor ongewenste omgangsvormen zoals, pesten, discriminatie, agressie en geweld en seksuele intimidatie. Na een melding verzorgt de vertrouwenspersoon opvang, begeleiding en nazorg.  

De vertrouwenspersoon is er voor medewerkers, leerlingen en ouders. Voor leerlingen hebben we op Helen Parkhurst een goed systeem van begeleiding waarin mentoren het eerste aanspreekpunt zijn. Mentoren worden gesteund door de leerlingbegeleiders. Het kan echter voorkomen dat een leerling liever niet naar de mentor gaat. Dan heeft hij/zij de mogelijkheid om zich te melden bij de vertrouwenspersoon. 

Gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk.  Als er sprake is van seksuele intimidatie van leerlingen of van strafbare feiten, heeft de vertrouwenspersoon, net als al onze medewerkers, een meldplicht bij de schoolleiding.

Iedereen kan direct contact opnemen met de vertrouwenspersonen door hen aan te spreken, een mail te sturen, te bellen of te whatsappen.

Meer informatie en contactgegevens staat op
het ouder- en leerlingportaal.

Veiligheidsboek met pestprotocol

Een boekje met informatie over veiligheid op school is hieronder te downloaden. In dit veiligheidsboek VO staan onder andere de meldcode kindermishandeling en het pestprotocol. Het is ook mogelijk om zelf direct contact op te nemen met de GGD Flevoland.
U kunt dan vragen naar de coördinator Ongewenste Omgangsvormen, telefoon: 0320 - 276211.

Veiligheidsboek_VO_2009.pdf

Pestprotocol.pdf

Loopbaanoriëntatie en - oriëntatie

Drie LOB-coördinatoren zijn schoolbreed verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van het determinatieproces. Dat is het proces van keuzes maken en adviezen geven bij de schoolloopbaan. Zij ondersteunen begeleiders en mentoren bij het vormgeven van LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding) en organiseren activiteiten die met studiekeuze te maken hebben zoals: opleidingenmarkten, bezoekdagen bij de Hogeschool van Amsterdam, stages en proefstuderen. Verder zijn zij vraagbaak op het gebied van studie en beroep. Hieronder is een flyer van het decanaat te downloaden met daarin een schema van mogelijke leerroutes.

HP-flyer-kies-je-toekomst.pdf

Dyslexie, dyscalculie en overige beperkingen

Ouders/verzorgers die aangeven dat er een vermoeden van dyslexie bestaat bij hun kind worden verwezen naar een extern onderzoeksbureau. Als een leerling een dyslexieverklaring heeft, regelt de remedial teacher samen met de leerling en de ouders de faciliteiten.

Helen Parkhurst heeft een handboek met meer informatie over hoe school omgaat met dyslexie, dyscalculie en overige beperkingen:

handboek procedure dyslexie en overige beperkingen najaar 2016.pdf

Huiswerkschool

De Huiswerkschool biedt hulp aan scholieren van zowel de basisschool als de middelbare school. Leerlingen uit de bovenbouw van Helen Parkhurst geven huiswerkbegeleiding en individuele bijles. Meer informatie op: www.huiswerkschoolalmere.nl