MENU

Er vindt een gesprek plaats met de groepsleerkracht van de basisschool. Dit noemen we de ‘warme overdracht’. Zo nodig berichten wij de ouders/verzorgers en adviseren wij over een meer geschikte vervolgopleiding.

Helen Parkhurst biedt onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau. Een leerling met een vmbo-advies richting basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte of gemengde leerweg zal dus niet op Helen Parkhurst worden geplaatst. Bij de plaatsing in een mavo-klas, havo-klas of vwo-klas spelen meerdere factoren een rol. Ons schoolbestuur, de Almeerse Scholen Groep (ASG) heeft een inschrjivingsbeleid vastgesteld voor al haar scholen.

Een leerling met een lwoo-indicatie of zorgdossier wordt pas definitief op Helen Parkhurst geplaatst na overleg met de andere Almeerse VO-scholen. Lwoo-leerlingen zijn alleen plaatsbaar als ze in de reguliere groep kunnen worden opgenomen. Helen Parkhurst heeft geen aparte lwoo-klassen.

Leerlingenstop op Helen Parkhurst

In schooljaar 2018 - 2019 heeft Helen Parkhurst plaats voor 380 nieuwe brugklasleerlingen. Bij meer aanmeldingen gaan we over tot loten. Onze school telt nu ruim 2100 leerlingen en heeft daarmee de beschikbare capaciteit bereikt.

Helen Parkhurst kan komend schooljaar 110 mavo-leerlingen, 150 havo-leerlingen en 120 vwo-leerlingen aannemen. Deze plaatsen worden in eerste instantie toegekend aan leerlingen die afkomstig zijn van een daltonbasisschool, vervolgens aan topsportleerlingen (LOOT) op havo- of vwo-niveau en vervolgens aan leerlingen met een broer of zus op Helen Parkhurst.

Na het toepassen van deze voorrangsregels kan het aantal aanmeldingen groter zijn dan het aantal plaatsen. In dat geval worden de resterende plaatsen onder toezicht van een notaris verloot onder alle overige aangemelde kinderen.

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 maart. De datum van aanmelden heeft geen invloed op de plaatsing. Bij aanmelding geven ouders/verzorgers een tweede schoolkeuze aan.

Mocht er op Helen Parkhurst geen plek zijn en staat als tweede keuze een school aangevinkt die behoort bij het bestuur van de Almeerse Scholen Groep (ASG) of het Baken, dan is een plek op die school gegarandeerd. Aeres (Groenhorst) kan die garantie niet geven, maar zal haar uiterste best doen om een leerling bij de tweede schoolkeuze te plaatsen. De scholen voor voortgezet onderwijs in Almere vinden het belangrijk dat ieder kind de school krijgt die bij hem of haar goed past.

Ook het Oostvaarders College biedt deze garantie voor àlle klassen op het OVC, dus ook voor de plusklassen en talentklassen (of andere vormen).

Bij de eerdere voorlichting op de informatieavond van het OVC werd dit niet duidelijk vermeld. Ouders/verzorgers die hierover meer willen weten, kunnen contact opnemen met het OVC.

De school maakt uiterlijk op 19 maart 2018 per brief aan ouders/verzorgers bekend of hun kind is toegelaten tot Helen Parkhurst, dan wel in aanmerking komt voor deelname aan loting. In dat laatste geval staat daar dan ook de dag en het tijdstip van de loting in en de dag en wijze waarop de uitslag van de loting bekend wordt gemaakt.

Hieronder documenten ten behoeve van de aanmelding, waaronder het aanmeldingsformulier en toelichting bij de leerlingenstop.

De aanmelding voor leerjaar 1 dient vóór 1 maart in ons bezit te zijn. De aanmelding voor leerjaar 2 en 3 t/m 6 dient op 1 april in ons bezit te zijn.

Voor tussentijdse aanmeldingen voor het huidige schooljaar geldt dat ouders contact met ons kunnen opnemen: 036 5357000 (vraag naar leerlingenadministratie).

Documenten

Toelichting bij leerlingenstop schooljaar 2018 - 2019.pdf

Regeling toelating Helen Parkhurst.pdf

AANMELDINGSFORMULIER 2018-2019 lj 1.pdf

AANMELDINGSFORMULIER 2018-2019 lj 2.pdf

AANMELDINGSFORMULIER 2018-2019 lj 3 en 4 mavo.pdf

AANMELDINGSFORMULIER 2018-2019 lj 3 havo vwo.pdf

AANMELDINGSFORMULIER 2018-2019 lj 4 tm 6 HAVO - VWO.pdf

flyer inschrijving leerjaar 1 2018-2019.pdf

Inschrijvingsbeleid van de ASG-scholen voor voortgezet onderwijs schooljaar 2015 - 2016.pdf

Aanmeldingsprocedure Passend Onderwijs.pdf

Voor het openen van PDF-bestanden is Adobe Reader (gratis) of een vergelijkbaar alternatief nodig.)