MENU

Afwezig/Ziek melden vóór 8.15 uur

Het is van belang dat leerlingen bij alle lessen aanwezig zijn. We controleren daarom of ze er ook werkelijk zijn.

Wij vragen ouders/verzorgers hun kind vóór 8.15 uur ziek/afwezig te melden. Ga hiervoor naar het inlogggedeelte bovenaan deze pagina > Ouder > Ouderportaal > button Absentie.

Lukt de melding via het ouderportaal echt niet, dan kunt u ook mailen naar absentieadministratie@helenparkhurst.asg.nl. Dat is wel wat ingewikkelder: met vermelding van voornaam, achternaam, klas en uitleg van de afwezigheid. 

Aanwezig/Beter melden ook via ouderportaal

Op de dag dat de leerling weer beter is/ naar school kan, dienen ouders/verzorgers, liefst vóór 8.15 uur, weer beter te melden via het ouderportaal.

Te laat regeling

Bij te laat komen meldt de leerling zich met schoolpas bij de verzuimadministratie in de centrale hal .  De verzuimcoördinator houdt bij hoe vaak een leerling te laat is. Gebeurt dit te vaak of zonder geldige reden, dan volgen er maatregelen zoals eerder op school moeten komen, een gesprek met de ouders en melding aan de leerplichtambtenaar. Te laat komen staat gelijk aan schoolverzuim.

Bezoek aan dokter of orthodontist (tandarts)

Een bezoek aan een (tand)arts of orthodontist dienen ouders/verzorgers vooraf te melden via de button absentie in het ouderportaal. Ga hiervoor naar het inloggedeelte bovenaan deze pagina> Ouder> Ouderportaal> button Absentie. Aan ouders wordt verzocht dergelijke afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.

Bijzonder verlof is uitzondering

De leerplichtwet laat nauwelijks ruimte voor extra verlof. Bij zogeheten ‘gewichtige omstandigheden’ (zoals huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van een bloed- of aanverwant) kan de rector of leerplichtambtenaar verlof voor een of meer dagen verlenen. Ouders dienen ruim van tevoren of zo snel mogelijk een verzoek bij de school in te dienen. Een aanvraagformulier Bijzonder Verlof en richtlijnen van de gemeente Almere zijn hiernaast te downloaden.

Vakantieverlof onder schooltijd

Op vakantie buiten de normale vakantieperiodes mag alleen als ouders een beroep hebben met piekbelasting, waardoor het gezin in de zomervakantie niet weg kan. In dat geval dienen ouders acht weken van tevoren het aanvraagformulier Bijzonder Verlof in te vullen (zie kolom hiernaast). Bij de aanvraag moet men een ondertekende verklaring van de werkgever voegen. Als voor de toelichting onvoldoende ruimte is op het formulier, dan volstaat een aparte bijlage met verwijzing naar het formulier. De verlofperiode mag maximaal tien schooldagen beslaan en niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

U stuurt de aanvraag naar: Helen Parkhurst, Centrale Administratie, Bongerdstraat 1, 1326 AA Almere. Inleveren bij de receptie kan ook.

Religieuze verplichtingen

Verlofaanvraag op religieuze gronden moeten ouders uiterlijk twee dagen van tevoren mededelen aan de administratie. Het maximaal toegestane aantal dagen verschilt per religie en staat wettelijk vast.

Zonder melding afwezig

Als in de klas blijkt dat een leerling niet aanwezig is zonder melding vooraf, dan mailen we de ouders/verzorgers. U dient dan zo spoedig mogelijk per mail contact op te nemen met de administratie: absentieadministratie@helenparkhurst.asg.nl. Indien ouders dat niet binnen 2 dagen doen, verandert de status van de absentie in ‘ongeoorloofd afwezig’. Voor elk uur 'ongeoorloofd afwezig' moet de leerling een uur terugkomen in het 'terugkomlokaal'.

Ongeoorloofd verzuim heeft direct gevolgen

Als er geen geldige reden is voor afwezigheid, dan moet een leerling op school zijn. Als de afwezigheid steeds toeneemt, nodigt de leerplichtambtenaar ouders en leerling uit op het stadhuis. Sancties zoals proces verbaal kunnen volgen.

Schorsing

Als een leerling zich ernstig misdraagt, discrimineert, verboden middelen zoals drugs of alcohol, vuurwerk of een wapen bij zich heeft, volgt onmiddellijk schorsing. De school kan gedurende maximaal vijf dagen een leerling de toegang tot de school ontzeggen. De ouders worden daarvan in kennis gesteld. Wij melden de schorsing bij de leerplichtambtenaar en bij de inspectie. Na de schorsingsperiode volgt een gesprek met leerling en ouders. We maken dan afspraken over de terugkeer op school. In zeer ernstige gevallen of als van meerdere schorsingen sprake is, kan de school overgaan tot definitieve verwijdering. Daarbij helpen wij wel om een andere school te vinden.

Lesuitval

Wij proberen lesuitval te voorkomen. Als een docent ziek is, vangen wij dit zoveel mogelijk op. Meestal kan een collega-docent de les overnemen of wordt een klas opgesplitst. Er is ook altijd een rustige plek beschikbaar om zelfstandig te werken. In principe hebben leerlingen geen tussenuren vrij. Op uren aan het begin en einde van de dag wordt wel vrijgegeven. Als er toch lessen uitvallen, melden we dit via het rooster in Zermelo.